Friday, August 21, 2009

"పరుగాపక పయనించవె తలపుల నావా....కెరటాలకు తలవంచితే తరగదె త్రోవా !
ఎదిరించిన సుడిగాలిని జయించినావా....మదికోరిన మధు సీమలు వరించి రావా !!"

No comments: